ZSP nr 2 RCKUiP ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020

10.05.2019 12:28

Harmonogram rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych określa się następujące terminy:

 Lp.

Działania Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
 1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. Uczniowie spoza powiatu proszeni są o kontakt ze szkołą w razie trudności z zalogowaniem.  

od dnia 13 maja 2019 r.

do dnia 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00

 w postępowaniu uzupełniającym od dnia 26 lipca 2019 r. godz. 12:00

do dnia 30 lipca 2019 r. godz. 12:00

 2.  Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęcia, oświadczenie religia/etyka, WDŻ, klauzuli RODO, karty zdrowia ucznia

 od dnia   21 czerwca 2019 r. 

do dnia 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00

 
 3.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o których mowa w punkcie 1 oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru  na bieżąco podczas składania wniosków, najpóźniej do dnia

28 czerwca 2019 r.

w postępowaniu uzupełniającym

do dnia 5 sierpnia 2019 r.

 4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta, burmistrza lub prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach  do dnia 15 lipca 2019 r.  do dnia 20 sierpnia 2019 r.
 5.  Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 16 lipca 2019 r. do godz. 12:00  w postępowaniu uzupełniającym w dniu 21 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00.
 6.  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do dnia 18 lipca 2019 r. do godz. 12:00  do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00
 7.  Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, a także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od dnia 16 lipca 2019 r. godz. 12:00

do dnia 24 lipca 2019 r. godz. 12:00

 

 w postępowaniu uzupełniającym od dnia 21 sierpnia 2019 r. godz. 12:00

do dnia 29 sierpnia 2019 r. godz. 15:00.

 8.  Wywieszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

25 lipca 2019 r.   do godz. 12:00

 

 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 30 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00.

W celu udziału w rekrutacji kandydat loguje się na stronie:

http://www.nabor.pcss.pl

• kandydat ze szkoły podstawowej wybiera zakładkę „szkoła ponadpodstawowa”,

• kandydat z klasy gimnazjalnej wybiera zakładkę „szkoła ponadgimnazjalna. 

 

Spośród wszystkich oferowanych oddziałów kandydat wybiera oddziały, w których chciałby podjąć naukę tworząc tzw. listę preferencji. Kandydat może wybrać dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech szkół.

Następnie kandydat wypełnia wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru.

Po utworzeniu listy preferencji oraz wypełnieniu wniosku automatycznie zostaje wygenerowany, identyfikator kandydata oraz PIN, dzięki którym loguje się w systemie. Dane te będą przypisane do wniosku.

Kandydat drukuje wniosek - podpisany przez siebie oraz rodzica zanosi do szkoły pierwszego wyboru.

Szkoły podstawowe i gimnazjalne nie otrzymują loginów i haseł dostępu do systemu. Uzupełnienie danych kandydata o oceny ze świadectwa oraz wyniki z egzaminu dokonuje szkoła pierwszego wyboru na podstawie dostarczonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty oraz ewentualnych innych dokumentów.

Kandydat, który nie dostarczy wymaganych dokumentów do szkoły pierwszego wyboru nie bierze udziału w rekrutacji.

Po dostarczeniu dokumentów do szkoły pierwszego wyboru szkoła ta zatwierdza ucznia do udziału w rekrutacji; w przypadku zmiany szkoły pierwszego wyboru należy zgłosić się do tej szkoły w celu anulowania wniosku.

W celu sprawnej i terminowej rekrutacji na stronie kandydata zamieszczane będą terminy poszczególnych etapów rekrutacji.

W przypadku pytań lub problemów z wypełnieniem wniosku kandydat/rodzic zgłasza się do szkoły pierwszego wyboru.

 

Dla absolwentów gimnazjum

Technikum – 4 – letnie

 

Lp. Symbol oddziału (klasy) Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania/zawód Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1.  TAG  biologia, matematyka/

technik agrobiznesu

 j. angielski,   j.niemiecki / j. rosyjski  j. polski, matematyka, biologia, j. angielski
2  TIN  matematyka, informatyka/

technik informatyk

 j. angielski,   j.niemiecki / j. rosyjski  j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski
3.  TLOG  geografia, j. angielski/

technik logistyk

 j. angielski,   j.niemiecki / j. rosyjski  j. polski, matematyka, geografia, j. angielski
4.  TMRiA  matematyka, fizyka/

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 j. angielski,   j.niemiecki / j. rosyjski  j. polski, matematyka, informatyka, technika
5.  TŻ  chemia, j. angielski/

technik technologii żywności

 j. angielski,   j.niemiecki / j. rosyjski  j. polski, matematyka, chemia, technika
6.  TŻiUG  chemia, j. angielski/

technik żywienia i usług gastronomicznych

 j. angielski,   j.niemiecki / j. rosyjski  j. polski, matematyka, biologia, j. angielski
7.  TISM  matematyka, fizyka/

technik inżynierii środowiska i melioracji

 j. angielski,   j.niemiecki / j. rosyjski  j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski

 

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 – 3 – letnia

 

Lp.

Symbol oddziału (klasy)

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania/zawód Języki obce   Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1.  MOPiMR -/mechanik –operator pojazdów i maszyn rolniczych  j. angielski  j. polski, matematyka, informatyka, technika

 

Dla absolwentów szkół podstawowych

Technikum – 5 – letnie

 

Lp. Symbol oddziału (klasy) Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania/zawód Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1.  TAG  matematyka/

technik agrobiznesu

 j. angielski,   j.niemiecki / j. rosyjski  j. polski, matematyka, biologia, j. angielski
2  TIN  matematyka/

technik informatyk

 j. angielski,   j.niemiecki / j. rosyjski  j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski
3.  TLOG  j. angielski/

technik logistyk

 j. angielski,   j.niemiecki / j. rosyjski  j. polski, matematyka, geografia, j. angielski
4.  TMRiA  matematyka/

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 j. angielski,   j.niemiecki / j. rosyjski  j. polski, matematyka, informatyka, technika
5.  TTŻ  matematyka/

technik technologii żywności

 j. angielski,   j.niemiecki / j. rosyjski  j. polski, matematyka, chemia, technika
6.  TŻiUG  j. angielski/

technik żywienia i usług gastronomicznych

 j. angielski,   j.niemiecki / j. rosyjski  j. polski, matematyka, biologia, j. angielski
7.  TISM  matematyka/

technik inżynierii środowiska i melioracji

 j. angielski,   j.niemiecki / j. rosyjski  j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 - 3 – letnia

 

Lp.

Symbol oddziału (klasy)

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania/zawód Języki obce   Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1.  MOPiMR -/mechanik –operator pojazdów i maszyn rolniczych  j. angielski  j. polski, matematyka, informatyka, technika