Posiedzenie Rady Pedagogicznej

10.08.2016 13:23

Zarządzenie nr 24/2016 Dyrektora ZSP nr 2 RCKUiP z dnia 5 sierpnia 2016 r.

 

Działając na podstawie § 6 Regulaminu Rady Pedagogicznej ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu zwołuję posiedzenie Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2016 r. Posiedzenie odbędzie się w bud. B sala nr 1 o godz. 900

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przedstawienie wyników egzaminów poprawkowych oraz podjęcie uchwał o promowaniu lub ukończeniu szkoły przez uczniów, którzy zdali egzamin poprawkowy – wicedyrektor E. Tataj.
 3. Przedstawienie wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016 – wicedyrektor E. Tataj.
 4. Przedstawienie projektu planu pracy szkoły i organizacji na rok szkolny 2016/2017 – wicedyrektor E. Tataj.
 5. Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w sesji 162.
 6. Przedstawienie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji maj - lipiec 2016 -  kierownik szkolenia p
 7. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej Rady Pedagogicznej.
 8. raktycznego B. Rosa.
 9. Zatwierdzenie i wprowadzenie do szkolnego zestawu programu nauczania dla technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – 311515 – dyrektor M. Laska.
 10. Zaopiniowanie przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w klasach pierwszych od roku szkolnego 2016/2017.
 11. Przedstawienie przydziału godzin obowiązkowych i ponadobowiązkowych, wychowawstw, przydział sal lekcyjnych do opieki – dyrektor M. Laska.
 12. Zaopiniowanie planu zajęć lekcyjnych na  rok szkolny 2016/2017.
 13. Przedstawienie zmian w statucie szkoły oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany w statucie szkoły – dyrektor M. Laska.
 14. Omówienie wykonanych w szkole remontów i innych inwestycji – dyrektor M. Laska.
 15. Przedstawienie wniosków z narady w Kuratorium Oświaty – dyrektor M. Laska.
 16. Sprawy różne.
Maria Laska

Pliki do pobrania: