Looking at agriculture czyli dla kogo i dlaczego ROLNICTWO JEST WAŻNE

4.03.2017 20:13

   W czwartek 2 marca b. r. 43 uczniów z Gimnazjum Publicznego im. W. S. Reymonta w Domaniewicach uczestniczyło w prelekcji związanej z projektem dotyczącym zrównoważonego rozwoju, która odbyła się po raz szósty w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu.

 

   Szkoła na Blichu ma 92-letnie tradycje rolnicze, a odwiedzający przybyli z gminy, na której produkcja surowców żywnościowych była i jest na wysokim poziomie. Warto więc przyjrzeć się ZNACZENIU ROLNICTWA - tego bardzo ważnego działu gospodarki, gdyż "mamy szczęście mieszkać w centrum Polski, w regionie, który w Strategii Rozwoju Polski na lata 2014-2023 został wpisany jako region specjalizujący i rozwijający się pod względem spożywczo-rolnym".

   Gmina Domaniewice jest gminą rolniczą, a główne kierunki produkcji to chów bydła mlecznego oraz produkcja owoców i warzyw. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 6750 ha, na nich gospodaruje ok. 820 gospodarstw rolnych co daje średnią pow. gospodarstwa 8,23 ha. Gospodarstwa są wyposażone w nowoczesne urządzenia i maszyny do produkcji rolnej oraz dobrej jakości materiał hodowlany. Wszystko zawdzięczają ciężkiej pracy, własnej inicjatywie i pozyskiwaniu środków z UE.

   Powiat Łowicki jest zamieszkiwany przez około 81.500 osób. W całości leży w dzielnicy rolniczo-klimatycznej środkowej. Cechą charakterystyczną tej dzielnicy klimatycznej są jedne z najniższych wartości atmosferycznych opadów w skali kraju oraz ich zmienność. Meteorologiczny okres wegetacyjny trwa 210-220 dni. Nasz powiat jest rejonem o nasilonej specjalizacji rolniczej zwłaszcza w zakresie warzywnictwa, sadownictwa, hodowli żywca wieprzowego oraz produkcji mlecznej. W strukturze branżowej przeważa przetwórstwo owoców i warzyw oraz mleka, co czyni region liderem na rynku przetwórstwa owoców i warzyw oraz produkcji mleka. Te fakty powodują, że rozwój powiatu łowickiego ma ścisły związek z planami strategicznymi województwa łódzkiego.

   W Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2013 -2030 zostały określone branże, które mają największy potencjał dla dalszego, długoterminowego rozwoju gospodarczego województwa. Są to w kolejności:

1) nowoczesne włókiennictwo i moda (w tym wzornictwo)

2) zaawansowane materiały budowlane

3) medycyna, farmacja, kosmetyki

4) energetyka, w tym odnawialne źródła energii

5) innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze

6) informatyka i telekomunikacja

 

   Najważniejsze wskaźniki charakteryzujące rolnictwo w Polsce:

 

Tereny wiejskie stanowią 93% powierzchni kraju

Żyje na nich około 40% ludności

Zasoby ziemi uprawnej - 15,6 mln ha

Okres wegetacyjny wynosi średnio około 220 dni

Liczba gospodarstw rolnych - 1,4 mln

Średnia powierzchnia gospodarstwa - 10,56 ha

Udział produkcji roślinnej w produkcji towarowej - 40 %

Udział produkcji zwierzęcej w produkcji towarowej - 55%

Rolnictwo wytwarza 3,5% PKB

Zatrudnienie w rolnictwie -1.723 tys. osób, tzn. 10,6%

Sektor rolno–spożywczy jest miejscem pracy blisko 20% ludności
i stanowi ponad 12% polskiego eksportu

 

   Stopniowo zmniejsza się dysproporcja między dochodami ludności miejskiej i wiejskiej. Następuje szybszy wzrost dochodów ludności mieszkającej na wsi (o 59%) w porównaniu z mieszkańcami miast (wzrost o 48%).

 

Polskie produkty na świecie

   Polska jest największym w świecie producentem porzeczek i agrestu, a w ostatnich latach także malin. zajmujemy czwarte miejsce w świecie w produkcji jabłek i piąte miejsce w produkcji truskawek, wiśni i marchwi.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.

   Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

 

Światowy system bezpieczeństwa żywnościowego

   Bardzo ważną rolę w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa żywności odgrywa Komisja Kodeksu Żywnościowego, która została powołana wspólnie przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. wyżywienia i rolnictwa (FAO) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO).

 

Wyzwania dla sektora rolno-spożywczego we współczesnym świecie

   Rozwój rolnictwa jest ściśle uzależniony od tego, co dzieje się w gospodarce światowej, a koniunktura rolnicza stanowi integralną część koniunktury ogólnej.

   Konkurencja to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed rolnictwemw dobie globalizacji. żeby jej sprostać, rolnicy powinni podjąć takie działania, jak m.in.:

• poprawa efektywności gospodarstw rolnych,

• wspieranie działalności innowacyjnej,

• kreowanie polskich marek na rynkach zagranicznych oraz umacnianie zaufania do nich,

• wspieranie poprawy sprawności funkcjonowania łańcucha marketingowego.

 

Obecnie Polska stoi przed poważną decyzją – czy zmniejszyć wydatki socjalne, a zwiększyć prorozwojowe.

 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S. A., www.paiz.gov.pl

http://www.domaniewice.pl

http://www.lowicz.eu/pl

https://www.powiat.lowicz.pl/461,charakterystyka-powiatu-lowickiego.html

http://www.ckpulawy.com/pliki/Raport

https://prow2014-2020.pl

http://rynekpracy.org

https://nawozy.eu/aktualnosci

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020

 

Elżbieta Wojtyna