Sprawozdanie z realizacji projektów odbywających się w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 na terenie ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

8.02.2018 21:24

I. Dotacja celowa na zakup zestawu nawigacji - zrealizowany

Nazwa instytucji dofinansowującej: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr umowy o dofinansowanie i data zawarcia: SSO.fok.403.2.10.2017 z dnia 12.09.2017 r.
Wartość projektu: 49 200,00 zł
Wkład własny ogółem: 2 500,00 zł
Cel projektu:
Zakup pomocy dydaktycznej niezbędnej do realizacji praktycznej nauki zawodu na kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  oraz techniki agrobiznesu.

Opis projektu
W ramach projektu zakupiono zestaw nawigacji do ciągnika, celem unowocześnienia i usprawnienia pracy uczniom podczas praktycznej nauki zawodu w ramach zajęć z mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz agrobiznesu.
Wskaźniki realizacji projektu
Zakupiono zestaw nawigacji w 94,92% sfinansowany ze środków dotacji celowej pozyskanej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (oraz 2500 zł z Rady Rodziców)
 W skład zestawu wchodzą:
- elektroniczny system prowadzenia Ez-Pilot,
- kierownica Generic,
- monitor z ekranem dotykowym FM-750,
- zestaw platform i przyłączy,
- FM-750 aktualizacja dokładności: Egnos de Center Point RTX,
- FM-750 aktualizacja dokładności: Center Point RTXXP/HP do RTK,
- FM-750 aktualizacja dokładności: RTK do Glona,
- modem GX450 do FM-750.
Urządzenia zostały zamontowane w kabinie ciągnika rolniczego CASE IH model: Case Puma 150 zakupionego na potrzeby gospodarstwa dydaktycznego w roku 2016. Zakup ten składa się z zestawu: anteny, monitora, kierownicy, systemu elektromechanicznego prowadzenia wraz z koniecznym okablowaniem i systemem przyłączy dla maszyn agregatowanych z ciągnikiem. System EZ-Pilot, dzięki wbudowanemu silnikowi elektrycznemu, obraca kołem kierownicy i używany razem z wyświetlaczem zapewnia kierowanie maszyną bez dotykania koła kierownicy przez operatora. Silnik zintegrowany z kolumną kierownicy zapewnia łatwy dostęp do wszystkich paneli sterowania, jest to rozwiązanie o wysokiej ergonomii i nie redukuje miejsca w kabinie. Pozwala również na niezakłócone kierowanie ręczne, gdy wspomagany układ prowadzenia nie jest uruchomiony. Jest to idealny pakiet zapewniający wysoką dokładność w przystępnej cenie. Zastosowanie tej technologii pozwala osiągać dokładność przejazdów do 2,5 cm, zmniejsza koszty paliwa, nasion, środków ochrony roślin oraz nawozów, ale przede wszystkim redukuje podwójne przejazdy i nakładki, oszczędza czas, który z powodzeniem można wykorzystać do innych operacji.


 

II. Stawiamy na zawodowców – w trakcie realizacji

Nazwa instytucji dofinansowującej: Budżet państwa, UE - EFS
Nr umowy o dofinansowanie i data zawarcia: RPLD.11.03.01-10-0021/15-00 z dnia 24.06.2016 r.
Wartość projektu: 936 044,56 zł
Wkład własny: 79 563,79 zł
Cel projektu:
Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Opis projektu:
Zwiększenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 135 uczniów (40K) oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do wymogów rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży/praktyk zawodowych oraz realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu: agroturystyki, kelner-barman, kucharz, prawa jazdy kat.T, operator kombajnu, kierowca wózków jezdniowych oraz informatyki (montaż PC i robotów, gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie informacji w sieci).
Projekt przyczynia się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ, poprzez:
- zatrudnienia 135 uczniów-przyszłych absolwentów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu
- dostosowanie kierunków kształcenia ZSP nr 2 w Łowiczu – szkoły kształcenia zawodowego – do wymogów rynku pracy.


III. Mobilność Międzynarodowa – szansą na rozwój uczniów ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu – w  trakcie realizacji

Nazwa programu: Program ERASMUS+, Akcja: Mobilność Edukacyjna
Źródło współfinansowania: UE – EFS
Nr umowy o dofinansowanie i data zawarcia: 2017-1-PL01-KA102-037872 z dnia 24.07.2017 r.
Wartość projektu: 517 090,26 zł  (122 232,00 EUR)
Data rozpoczęcia: 01.07.2017 r.
Cel projektu:
Zwiększenie jakości oferty edukacyjnej ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu, uczestniczenie młodzieży w zagranicznych wyjazdach edukacyjnych
i pozyskiwanie nowych doświadczeń.

Opis projektu:
Projekt zakłada mobilność 70 uczestników oraz 6 opiekunów do GRECJI. W ramach projektu w programie praktyk zawodowych wezmą udział 3 grupy o profilach kształcenia technik informatyk (30 uczestników), technik logistyk (20 uczestników), technik agrobiznesu (20 uczestników). Mobilność dla każdej grupy trwać będzie 14 dni, w tym 10 dni zajęć praktycznych i 2 dni kulturowe. Działania projektowe zostały tak podzielone, aby zapewnić jakość projektu i indywidualne podejście do każdego z nich. Praktyki są zgodne ze stworzonymi oraz zatwierdzonymi przez szkołę planami praktyk spójnymi z wytycznymi KOWEZiU. Indywidualne programy praktyk uwzględniają potrzeby kształcenia zawodowego, cele projektu i  ukierunkowane są na zdobywanie praktycznych umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.
Realizacja projektu niesie ze sobą wartość dodaną dla wszystkich stron biorących udział w przedsięwzięciu:
Uczniów – uczestników mobilności w postaci:
- zdobyciu nowych umiejętności praktycznych podczas praktyk międzynarodowych,
- lepszej znajomości języków obcych,
- podniesieniu wyników w nauce i zwiększenie motywacji do nauki,
- wzrostu szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy,
- podniesienia świadomości międzykulturowej,
- integracji uczestników oraz uświadomienie potrzeby uczenia się przez całe życie.
Kadry nauczycielskiej  w postaci:
- wyższego poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych nabytych podczas zagranicznego szkolenia zawodowego,
- lepszej jakość pracy i działań na rzecz uczniów,
- szerszego rozumienia strategii i systemów w dziedzinie kształcenia młodzieży w krajach europejskich,
- dalszego dążenia do doskonalenia zawodowego i rozwoju kariery poza granicami kraju,
- dążenia do nawiązania nowych kontaktów europejskich,
- większej motywacji i satysfakcji z codziennej pracy,
- większej świadomości kulturowej.
Realizatora – ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu, w postaci:
-  wzrostu atrakcyjności oferty edukacyjnej,
- pozytywnego wpływu na kształcenie zawodowe oraz motywację uczniów do dalszej nauki,
-  zacieśnienia współpracy z greckimi partnerami,
- zwiększenia zdolności do działania szkoły na poziomie międzynarodowym,
- lepszej jakości przygotowania i realizacji kolejnych projektów,
- zainteresowania i zaangażowania większej liczby nauczycieli, pracowników i uczniów podejmowaniem doskonalenia zawodowego za granicą,
- podejmowania skuteczniejszych działań na korzyść uczniów
o mniejszych szansach,
- wzrostu zainteresowania ofertą edukacyjną przez potencjalnych kandydatów,
- możliwości zdobycia punktów do rankingu szkół.


IV. Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – zrealizowany

Nazwa programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ustanowiony uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.
Źródło współfinansowania: Budżet państwa.
Nr umowy o dofinansowanie i data zawarcia: 417/2017 z dnia 17.07.2017 r.
Wartość projektu: 15 174,17 zł
Wkład własny: 3 174,17 zł
Data rozpoczęcia projektu: 17.07.2017 r.
Cel projektu:
Wspieranie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej poprzez zakup nowości czytelniczych niebędących podręcznikami.

Opis projektu:
Projekt zakłada zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w celu szerzenia wśród młodzieży czytelnictwa. W ramach danego przedsięwzięcia jest doposażenie biblioteki w książki zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (audiobooki) z uzasadnieniem ich zakupu dla uczniów ze szczególnymi potrzebami i możliwościami.
Wskaźniki realizacji projektu:
Projekt został w pełni zrealizowany. Zakupionych zostało łącznie ponad 1000 pozycji książkowych, w tym także wydanych w formie audiobooków anglojęzycznych i niemieckojęzycznych wydań bajek. Poza tym zakupiono również książkowe nowości informatyczne, stanowiące lekturę nie tylko dla kierunków informatycznych.


V. Dotacja celowa na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – zrealizowany
    
Nazwa instytucji dofinansowującej: Województwo Łódzkie
Źródło współfinansowania: Budżet państwa
Nr umowy o dofinansowanie i data zawarcia: 39/2017/960.71 z dnia 22.12.2017 r.
Wartość projektu: 6 700,00 zł
Data rozpoczęcia projektu: 22.12.2017 r
Cel projektu:
Doposażenie szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt oraz przenośną apteczkę pierwszej pomocy.

Opis projektu:
Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania własnego polegającego na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej , gabinet profilaktyki zdrowotnej powinien być wyposażony
 następujące przedmioty:
- kozetkę, stolik zabiegowy, szafki na środki medyczne, biurko i szafkę kartotekową, wagę medyczną, parawan, aparat do mierzenia ciśnienia, stetoskop, tablice do badania wzroku, tablice centylowe, środki do nadzorowania grupowej profilaktyki próchnicy zębów oraz wyposażoną przenośną apteczkę pierwszej pomocy.

Janusz Wróbel, Krzysztof Błaszczyk