Ogłaszamy Konkurs „Fauna i flora ziemi łowickiej” dla uczniów naszej szkoły.

15.05.2018 20:16

1. Celem quizu, zwanego dalej również zastępczo konkursem, jest: uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody ojczystej i ich zainspirowanie do podejmowania działań na „własnym podwórku”, rozbudzenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy, kształtowanie wśród  młodzieży trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego, popularyzacja wśród młodych ludzi czytelnictwa w oryginalny sposób, rozwijanie zainteresowań i pasji młodzieży, upowszechnianie i popularyzacja informacji na temat fauny i flory ziemi łowickiej.

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów ZSP nr 2RCKUiP w Łowiczu. Uczestnictwo w nim jest dobrowolne. Zainteresowani zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie Pani Oldze Sterze do 25 maja do godz. 12.00, w bibliotece szkolnej.

3. Wszyscy uczestnicy przystępują do konkursu równocześnie czyli o tej samej godzinie, gdyż ma on formę pisemną, w sali wykładowej. Uczniowie przychodzą pod wyznaczoną salę z długopisami. Każdy uczeń przystępujących do konkursu ma za zadanie wypełnić w czasie 60 minut quiz, który składać się będzie z testu wyboru.

4. Organizatorki konkursu powołały jury, z grona pedagogicznego ZSP nr 2 RCKUiP im.T. Kościuszki w Łowiczu, w składzie: Pani Bogumiła Rosa, Pani Anna Kowalska, Pani Olga Stera.

5. Quiz ocenia organizator według następującej punktacji: 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 50.

5. Organizatorkami konkursu są nauczycielki: Pani Bogumiła Rosa, Pani Anna Kowalska i Pani Olga Stera.

6. Materiały dydaktyczne, na podstawie których zorganizowany zostanie konkurs, będą stanowić podręcznik szkolny "Biologia na czasie"- zakres podstawowy, "Biologia na czasie 3" - zakres rozszerzony, zagadnienia dotyczące ekologii, ekologii populacji, różnorodności biologicznej i czynników kształtujących różnorodność. "Czerwona księga roślin województwa  łódzkiego" oraz treści zawarte na stronach internetowych:

 

www.lowicz.eu/Uksztaltowanie_terenu_budowa_geologiczna,1038

www.lowicz.eu/Roslinnosc,1046

www.lowicz.eu/Formy_ochrony_przyrody,1047

www.gminalowicz.pl/index.php/prezentacja-gminy/walory-przyrodnicze

http://wiano.eu/article/578

http://www.sosknbul.ptaki.org.pl/index.php/Obszar_Natura_2000_Dolina_S%C5%82udwii_i_Przysowy

 

7. Część  teoretyczna będzie miała miejsce 30 maja 2018 roku, od godz. 9.00 do 10.00, w sali wykładowej nr 1 w budynku B. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły 30 maja 2018 roku. Część praktyczna odbędzie się 6 czerwca 2018 roku, od godz. 9.00 do 10.00, w pracowni nr 27 (w budynku A). Na laureatów czekają cenne nagrody, które zostaną im wręczone w trakcie uroczystej akademii na zakończenie roku szkolnego.

 

8. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

 

Olga Stera i Anna Kowalska