Kolejny rok szkolny znów za nami

22.06.2018 20:15

22 czerwca 2018 roku o godzinie 10 w ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018.Poprzedziło ją uczestnictwo Dyrekcji, nauczycieli i uczniów we mszy świętej w miejscowej Bazylice Katedralnej.

Uroczystość w szkole rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Dyrektor Pani Maria Laska powitała przybyłych na uroczystość zakończenia roku szkolnego gości: Starostę Powiatu Łowickiego Pana Krzysztofa Figata, dyrektora Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Panią Sylwię Walkiewicz, przewodniczącą Rady Rodziców Panią Violettę Wrońską, wiceprzewodniczącego Rady Rodziców Pana Janusza Wasilewskiego, kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łowiczu Pana Krzysztofa Igielskiego, wicedyrektorów Panią Elżbietę Marię Tataj i Pana Janusza Wróbla, kierownika kształcenia zawodowego Panią Edytę Niedzielską, nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów.

Dyrektor szkoły Pani Maria Laska złożyła podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do obecnego sukcesu szkoły, wyrażającego się zdobyciem ,,złotej tarczy”, licznymi wysokimi lokatami uczniów w olimpiadach zawodowych, w wynikach matur zdawanych na poziomie stu procent z przedmiotów ogólnokształcących, w dobrej frekwencji uczniów. Podziękowania popłynęły również w stronę pracowników administracji i obsługi oraz opiekunów ZPiT ,,Blichowiacy”- Pani Klaudii Sędeckiej-Kowalskiej i Pana Jana Dutkiewicza.

Podczas spotkania na sali gimnastycznej Dyrektor szkoły Pani Maria Laska złożyła życzenia nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, uczniom z okazji rozpoczynających się wakacji. Życzyła wszystkim, aby po czasie wytężonej pracy odpoczęli psychicznie i fizycznie, nabrali sił do pracy w nowym roku szkolnym. Młodzieży życzyła, aby bezpiecznie umiała się bawić, rozważnie spędzać czas nad wodą, czy też ostrożnie jeździć po drogach, by wakacje minęły bezpiecznie, były dobre i udane.

Następnie Dyrektor Pani Maria Laska wraz z Wicedyrektorami, Panią Marią Elżbietą Tataj i Panem Januszem Wróblem, wręczyli świadectwa z wyróżnieniem czternastu najlepszym uczniom. Byli to: Grzegorz Pacler, Cezary Stasiak, Monika Gala, Zuzanna Angela Kotyńska, Jakub Mateusz Owczarek, Rafał Mateusz Pietrzak, Kamil Mikołaj Bodek, Eryk Paweł Chodorski, Szymon Zwoliński, Kinga Weronika Jaros, Gabriela Kozakiewicz, Piotr Majchrzak, Tomasz Muras, Marta Ziemiańczyk.Należy nadmienić, iż uczniów, którzy uzyskali promocję do oddziału programowo wyższego ze średnią wyższą bądź równą 4,0 w Szkole na Blichu w roku szkolnym 2017/2018 było sześćdziesięciu siedmiu.

Pod względem średniej ocen poszczególnych oddziałów na podium stanęli:

1. Klasa III technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu oraz technik technologii żywności - 3,66

2. Klasa IV technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa - 3,49.

3. Klasa II A technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk -3,48.

Najlepszą frekwencją wykazały się następujące klasy:

1. IA technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk - 90%,

2. I B technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk - 89%,

3. I technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - 86%.

Dyrektor Pani Maria Laska podkreśliła, że młodzież ucząca się w Szkole na Blichu zdobywa nagrody w różnych, licznych olimpiadach szczebla centralnego. Wręczyła nagrody finalistom, laureatom i złożyła podziękowania ich opiekunom: Pani Agnieszce Golan, Pani Małgorzacie Kosiorek, Panu Mariuszowi Szewczykowi, Pani Annie Kowalskiej, Pani Edycie Kłak, Pani Oldze Kwapisz-Wojdzie, Pani Agnieszce Leśniewskiej.

Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łowiczu Pan Krzysztof Igielski złożył gratulacje i wręczył nagrody laureatom XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W dalszej kolejności zostały wręczone świadectwa uczniom klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Dyrektor szkoły Pani Maria Laska zachęcała absolwentów do kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i złożyła podziękowania za trud wychowawczy Panu Adamowi Kaczmarczykowi.

Młodzież ucząca się w Szkole na Blichu zdobywa nagrody w różnych konkursach związanych nie tylko z nauką, w takich jak: Wewnątrzszkolny Konkurs Języka Angielskiego, Niemieckiego, Rosyjskiego, Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, Konkurs Czytelniczy, Konkurs Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym, Konkurs o Św. Stanisławie Kostce, ale także w konkursach związanych ze sportem i działalnością artystyczną, informatyczną, robotyczną, dlatego w następnej części uroczystości zakończenia roku szkolnego Dyrektor Pani Maria Laska wręczyła wiele dyplomów, nagród, podziękowań za udział w ww. działaniach. Uczniowie zostali również nagrodzeni za pracę na rzecz Samorządu Szkolnego, za realizację projektu aplikacji mobilnej w języku angielskim. Rozdano również liczne nagrody za stuprocentową frekwencję.

Pan Grzegorz Słoma otrzymał podziękowanie za udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych, natomiast Pani Jolanta Sikorska, członek Rejonowej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 za zaangażowanie w przygotowanie merytoryczne Konkursu i sprawność organizacyjną.

Następnie podziękowania w imieniu uczniów za pięcioletnią pracę na stanowisku Dyrektora szkoły na ręce Pani Marii Laski złożył przewodniczący Samorządu Szkolnego Kamil Bodek.

Gorące podziękowania za wieloletnią pracę otrzymali także, odchodzący z placówki na zasłużoną emeryturę, Pani Małgorzata Kosiorek i Pani Jolanta Dębska, a ponadto kończąca kadencję przewodnicząca Rady Rodziców Pani Violetta Wrońska i odchodzący do parafii w Skierniewicach ksiądz Radosław Sawicki.

Pięknymi bukietami kwiatów Dyrektor Pani Maria Laska podziękowała kadrze kierowniczej, która w tym roku szkolnym kończy również swoją kadencję: wicedyrektorom Pani Elżbiecie Marii Tataj i Panu Januszowi Wróblowi, kierownikowi kształcenia zawodowego Pani Edycie Niedzielskiej.

Później głos zabrała Pani Violetta Wrońska, podkreślając, że praca na rzecz ZSP nr 2 była dla niej zaszczytem, że nie żałuje żadnej chwili tutaj spędzonej. Życzyła społeczności szkolnej dalszych sukcesów w pracy i zapewniała, że będzie dalej obserwować jej rozwój.

Podziękowania za pięć lat wytężonej i owocnej pracy w imieniu Rady Rodziców na ręce Dyrektor Pani Marii Laski złożyli: przewodnicząca Rady Rodziców Pani Violetta Wrońska i wiceprzewodniczący Rady Rodziców Pan Janusz Wasilewski.

Kamil Bodek w imieniu Samorządu Uczniowskiego podziękował wszystkim nauczycielom za trud nauczania i wychowania, życzył dobrego wakacyjnego wypoczynku.

Starosta Powiatu Łowickiego Pan Krzysztof Figat w swym wystąpieniu podkreślił, że jest dumny z tego, iż powiat posiada taką właśnie szkołę, placówkę wyjątkową, gdzie są pracownicy, którzy w tak wyjątkowy sposób pracują. Wymienił liczne sukcesy placówki, które nie byłyby możliwe bez pracy kadry kierowniczej, nauczycieli i Pana Marka Lesiaka. Zaznaczył, że od 3 lat ograniczany jest nabór do naszej szkoły, gdyż chętnych jest więcej, niż na to pozwalają warunki lokalowe. Podkreślił, że sama ilość nagrodzonych uczniów wskazuje na to, że warto w tej szkole się uczyć. W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Łowickiego podziękował wszystkim pracownikom, a w szczególności Dyrektor Pani Marii Lasce za wszystkie dni wytężonej pracy, które poświęciła placówce i życzył szkole w kolejnej kadencji dalszych sukcesów.

Dyrektor Pani Maria Laska podziękowała Zarządowi i Radzie Powiatu Łowickiego za współpracę, a Panu Krzysztofowi Figatowi za prywatne przekazanie na rzecz szkoły kontenera biurowego.

Słowo do wszystkich zebranych skierowała również przechodząca na emeryturę Pani Małgorzata Kosiorek. Podziękowała za wspólnie spędzone 24 lata w Szkole na Blichu, za wszystkie dobre chwile, za życzliwość, dobre słowa i wsparcie, jakie otrzymywała w drodze  "tej pod prąd”. Dziękowała uczniom za to, że zarażali ją młodością, entuzjazmem i energią. Nauczycielka stwierdziła, że  nie przepracowała ani jednego dnia w życiu, bo wszystko co robiła, było jedną wielką przyjemnością.

Zespół Pieśni i Tańca ,,Blichowiacy” odśpiewał sto lat, a w dalszej kolejności dał koncert pieśni patriotycznych i zatańczył poloneza w pięknych, nowych strojach narodowych ufundowanych w siedemdziesiątą rocznicę jego istnienia.

Po zakończeniu uroczystości na sali gimnastycznej młodzież wraz z wychowawcami udała się do klas, gdzie odbyło się wręczenie świadectw.

 

 

 

Jolanta Sikorska   Zdjęcia:Krzysztof Łukasik