Podsumowanie projektu Erasmus + realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki w Łowiczu.

7.09.2018 14:06

Z dniem 30 czerwca 2018 zakończył się projekt Mobilność Międzynarodowa - szansa na rozwój uczniów ZSP nr 2 RCKUiP im.

Tadeusza Kościuszki w Łowiczu nr 2017-1-PL01-KA102-037872 realizowany w latach 2017/2018. Projekt zakończył się pełnym sukcesem, wszystkie cele projektu zostały zrealizowane. Najlepszym tego dowodem są opinie uczestników którzy podczas mobilności zdobyli nowe doświadczenia, wiedzę oraz umiejętności, poznali kulturę nowego kraju oraz udoskonalili znajomość języków obcych.

Zrealizowany projekt był odpowiedzią na znaczne zainteresowanie młodzieży w podnoszeniu swoich umiejętności zawodowych za granicą oraz na potrzebę posiadania przez uczniów odpowiednich, niezbędnych w dzisiejszym świecie kompetencji i umiejętności, które ułatwią im start w dorosłe życie.

Projekt praktyk został przygotowany i zrealizowany na podstawie dotychczasowych doświadczeń wyniesionych z realizacji projektów nauczania praktycznego i przy współpracy z pracodawcami z regionu, którzy czekają na samodzielnego, kreatywnego i mobilnego na rynku pracy pracownika, który będzie gotowy do podejmowania decyzji o zatrudnieniu i chętny do podejmowanie współpracy międzynarodowej.

Program mobilności i jego terminy zostały tak ustalone, aby stanowiły bazę dla umiejętności zawodowych w czasie zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Szkole zależało na tym, aby zarówno uczniowie, jak i nauczyciele poznali zasady jakie funkcjonują w branży informatycznej, logistycznej oraz agrobiznesu w innych państwach Europy. W ramach projektu rekrutowanych zostało 70 uczestników (3 grupy uczestników 30 osobowa- technik informatyki, 20- technik logistyki, 20 technik agrobiznesu) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, którzy wyjechali na szkolenie do Grecji. Realizacja projektu pozwoliła na wyrównanie szans jako że w znacznej części uczniowie wybranej szkoły pochodzą z rodzin o niskich dochodach i praktyka zagraniczna pomogła im w zdobywaniu nowych umiejętności wiedzy oraz doświadczeń, które będą mogli wykorzystać w przyszłej karierze zawodowej.

Ponad to ze szkoleń skorzystali również nauczyciele-opiekunowie, którzy mogli zaobserwować dobre praktyki jadąc wraz ze uczestnikami do Grecji. Biorąc pod uwagę wymagane i niezbędne doświadczenie oraz umiejętności praktyczne, oraz bardzo dużą dynamikę branży informatycznej, logistycznej oraz agrobiznesu powstaje problem dezaktualizacji wiedzy a co najistotniejsze braku podstawowych umiejętności zawodowych i dydaktycznych w zakresie praktycznego nauczania zawodu. Celem projektu było podwyższenie kompetencji praktycznych i dydaktycznych nauczycieli zawodów poprzez konfrontację wiedzy teoretycznej nauczycieli z praktyką i obecnie panującymi trendami.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego przyszłych informatyków logistyków oraz uczniów kształcących się na profilu technik agrobiznesu, praktyczne wykorzystanie teoretycznej wiedzy zdobytej w trakcie nauki, poznanie nowoczesnych standardów branży.

Otrzymane certyfikaty potwierdzają nabycie nowych kompetencji są dużym atutem na rynku pracy a nowe umiejętności zwiększają szanse przyszłych absolwentów na zatrudnienie. Dodatkowa praktyka na poziomie międzynarodowym już podczas nauki w technikum, podniosła kompetencje i poprawiła umiejętności zawodowe oraz językowe uczniów. Rolą technikum jest taka organizacja procesu kształcenia, aby uczeń zdobywał jak najwięcej doświadczenia praktycznego i jeżeli można to uczynić na rynku europejskim, to właśnie ten projekt w ramach programu Erasmus+ był ku temu najlepszą okazją.

Krzysztof Błaszczyk

Pliki do pobrania: