Główne cele projektu „Moje kompetencje - moja przyszłość”

8.11.2018 22:05

Projekt realizowany w szkole na Blichu jest zgodny z celem szczegółowym RPO WŁ, którym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu wkrótce rozpocznie się realizacja Projekt nr RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/18 pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie - we współpracy z pracodawcami - jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 230 uczniów (58K/172M) oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do wymogów rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji 13 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży/praktyk zawodowych oraz realizację dodatkowych zajęć dla uczniów z zakresu:

- prowadzenia i zarządzania biurem z wykorzystaniem oprogramowania księgowo -  finansowego,

- kursów: barmańsko-kelnerskiego,  z dietetyki oraz cukiernictwa,

- montażu komputerów, zarządzania sieciami, programowania z logiką, funkcjonowania chmury, sztucznej inteligencji,

- rolnictwa precyzyjnego/agrotroniki oraz mechaniki precyzyjnej,

- kursu operatorów wózków jezdniowych,

- języków obcych branżowych (j. angielski, j. niemiecki),

- przygotowania do matury z matematyki i studiów technicznych.

Zakończenie projektu zaplanowano na 31 sierpnia 2020 r. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej stanowi 1.440.207zł, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1.600.230zł.

W ramach projektu doposażone zostaną pracownie i warsztaty szkolne w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i realizację podstawy programowej dla zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik informatyk, technik agrobiznesu i technik logistyk.

Elżbieta Wojtyna