ZSP NR 2 CKZ ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021

5.02.2020 10:02

Harmonogram rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół ponadpodstawowych określa się następujące terminy:

 Lp.

Działania Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
 1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych; w naborze elektronicznym kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów z trzech szkół ponadpodstawowych, do których chciałby być przyjęty, układając je w formie listy preferencji, rozpoczynając od oddziału, do którego chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności (klasy z tej samej szkoły muszą być umieszczane obok siebie na liście)  

od dnia

11 maja 2020 r.

do dnia

23 czerwca 2020 r. godz. 15:00

od dnia

22 lipca 2020 r.

do dnia

27 lipca 2020 r. godz. 15:00

 2. Możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji kandydata (wymaga odblokowania konta w szkole pierwszego wyboru i ponownego złożenia wniosku)

 od dnia

19 czerwca 2020 r.

do dnia

22 czerwca 2020 r. godz. 15:00

 nie dotyczy
 3.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęć, oświadczenie religia/etyka, WDŻ, klauzuli RODO, karty zdrowia ucznia

 od dnia  

26 czerwca 2020 r. 

do dnia

30 czerwca 2020 r. godz. 15:00

nie dotyczy
 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o których mowa w punkcie 1 i 3 oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru na bieżąco do dnia 10 lipca 2020 r.

 do dnia

14 sierpnia 2020 r.

 5. Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 13 lipca 2019 r. do godz. 12:00

w dniu

17 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00.

 6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole

od dnia

11 maja 2020

do dnia 14 lipca 2020 r. do godz. 15:00

 od dnia

22 lipca 2020 r.

do dnia

18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00

 7. Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od dnia 

13 lipca 2020 r. godz. 12:00 

do dnia 

20 lipca 2020 r. godz. 12:00

 od dnia

17 sierpnia 2020 r. godz. 12:00

do dnia

21 sierpnia 2020 r. godz. 12:00

 8. Wywieszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  w dniu 

21 lipca 2020 r. do godz. 14:00

w dniu

24 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00

 

 

 

Dla absolwentów szkoły podstawowej

Technikum – 5 – letnie

 

Lp. Symbol oddziału (klasy) Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania/profil/zawód Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1.  TAG  matematyka/

technik agrobiznesu

 j. angielski,   j.niemiecki, j. rosyjski  j. polski, matematyka, biologia, j. angielski
2  TIN  matematyka/

technik informatyk

 j. angielski,   j.niemiecki, j. rosyjski   j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski
3. TPR matematyka/

technik programista

 j. angielski,   j.niemiecki, j. rosyjski   j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski
4.  TL  j. angielski/

technik logistyk

 j. angielski,   j.niemiecki, j. rosyjski  j. polski, matematyka, geografia, j. angielski
5.  TMRiA  matematyka/

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 j. angielski,   j.niemiecki, j. rosyjski  j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski
6.  TTŻ  chemia, matematyka/

technik technologii żywności

 j. angielski,   j.niemiecki, j. rosyjski  j. polski, matematyka, chemia, j. angielski
7.  TŻiUG  j. angielski/

technik żywienia i usług gastronomicznych

 j. angielski,   j.niemiecki, j. rosyjski  j. polski, matematyka, biologia, j. angielski
8.  TISM  matematyka/

technik inżynierii środowiska i melioracji

 j. angielski,   j.niemiecki, j. rosyjski   j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 - 3 – letnia

 

Lp.

Symbol oddziału (klasy)

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania/zawód Języki obce   Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1.  BS I st. mechanik –operator pojazdów i maszyn rolniczych  j. angielski  j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski