TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

21.05.2019 13:18

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka

Drugi nauczany język obcy: język niemiecki

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, fizyka.

Kierunek adresowany jest do uczniów o zainteresowaniach technicznych i przyrodniczych. Ukończenie szkoły zapewnia uzyskanie kwalifikacji rolniczych.

Nauka na tym kierunku dostarcza wiedzy z zakresu inżynierii sanitarnej, wodnej i melioracyjnej, jak również z zakresu ochrony i rekultywacji środowiska a także urządzania terenów miejskich.

Absolwenci przygotowani są do pracy w firmach i jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką przestrzenną i komunalną oraz melioracją i zagospodarowaniem użytków zielonych. Mogą podjąć pracę w:

• stacjach uzdatniania wody

• spółkach wodnych

• instytucjach związanych z melioracją

• przedsiębiorstwach związanych z inżynierią środowiska i geodezją

• firmach budowlanych

• oczyszczalniach ścieków

Absolwenci mogą też kontynuować kształcenie na studiach lub prowadzić własną działalność gospodarczą.