Sprawozdanie z realizacji Projektu  "Moje kompetencje - moja przyszłość” za rok szkolny 2018/2019

19.06.2019 7:13

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu od 9 listopada 2018 r. trwa realizacja Projektu nr RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/18 pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.

Cele Projektu, czas trwania, kwoty dofinansowania, jak i zakres zajęć specjalistycznych/kursów z uczestniczkami i uczestnikami Projektu zostały przedstawione
w I sprawozdaniu, które było zaprezentowane RP w dn. 08.01.2019 r.  
W pierwszej edycji Projektu wzięło udział 124 spośród 230 wszystkich zaplanowanych uczestników.
W okresie od 11 lutego do 14 czerwca 2019 r. 36 uczestników z klas IV odbyło staż/praktykę zawodową u współpracujących ze szkołą pracodawców, których jednostki gospodarcze są zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego. Dzięki temu obecnie już absolwenci Szkoły nabyli dodatkowe umiejętności zawodowe, zwiększyli możliwość swojego przyszłego zatrudnienia i stali się bardziej konkurencyjni na rynku pracy. W okresie wakacji następnych 88 uczestników przystąpi do stażu zawodowego.
Zorganizowano 4 wyjazdy edukacyjne. Dwa spośród nich wynikały z realizacji zadania
4. Rolnictwo precyzyjne/agrotronika oraz mechanika precyzyjna, a następne dwa
z prowadzenia zajęć w ramach zadania 5. Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego
z matematyki oraz na studia realizowany we współpracy ze szkołą wyższą – wyjazdy do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Do przeprowadzenia zajęć specjalistycznych/kursów z uczestnikami było zaangażowanych łącznie 16 nauczycieli stanowiących personel Projektu.
W skład zespołu zarządzającego Projektem wchodzą: koordynator, specjalista ds. monitoringu i administracji, księgowa, specjalista ds. zamówień publicznych oraz specjalista ds. sprawozdawczości.
W ramach Projektu doposażono pracownie i warsztaty szkolne w nowoczesny sprzęt
i pomoce dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i realizację podstawy programowej dla zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik agrobiznesu, technik informatyk i technik logistyk.
W bieżącym roku szkolnym w trybie zamówień publicznych zorganizowano: 10 przetargów nieograniczonych oraz złożono 15 zapytań ofertowych w celu zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni: technologii gastronomicznej, obsługi gości, planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, analizy żywności, podstaw konstrukcji maszyn, urządzeń techniki komputerowej (pracownia komputerowa nr 5), ekonomiczno-biznesowej, produkcji rolniczej oraz warsztatów szkolnych.
W wyniku ww. zamówień publicznych, które zamieszczane są w zakładce Przetargi na www.zsp2lowicz.pl,  Szkoła wzbogaciła się o wiele cennych pomocy naukowych. Zakupiono: ciągnik rolniczy, rozsiewacz nawozów, siewnik, sprzęt gastronomiczny, m. in. zmywarki, płyty grzewcze, pralkę, roboty wieloczynnościowe, inne maszyny, urządzenia, narzędzia meble i naczynia gastronomiczne, laptopy wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne, projektory multimedialne, Forbot, zestaw Raspberry Pi, zarządzalny switch, urządzenie diagnostyczne do pneumatycznych układów hamulcowych i inne narzędzia i pomoce służące do diagnostyki z mechaniki precyzyjnej i do analiz chemicznych, zestaw aparatury pomiarowej do analizy żywności i zestaw do destylacji, tablice szkolne, materiały biurowe, filmy dydaktyczne o tematyce ekonomicznej, podręczniki do nauczania matematyki rozszerzonej, języka angielskiego zawodowego, języka niemieckiego zawodowego oraz dla operatorów wózków jezdniowych, wydawnictwa fachowe dla gastronomii, tablice poglądowe do nauczania matematyki, artykuły spożywcze, środki ochrony indywidualnej oraz opłacono kursy dla nauczycieli i uczestników w formie stacjonarnej i online. Dyrektor Szkoły podpisał porozumienie z firmą Sage Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie na bezpłatne korzystanie na 30 stanowiskach komputerowych
z oprogramowania finansowo-księgowego Symfonia.
Na realizację Projektu Szkole przekazano dotychczas pierwszą transzę środków w kwocie 725.812,66 zł, z tego na koszty bezpośrednie przeznaczono 603.456,13 zł. Do dnia 19.06.2019 r. wydano 75% pieniędzy stanowiących koszty bezpośrednie.
W czerwcu 2019 r. odbyła się rekrutacja uczestników na drugą edycję Projektu, która będzie realizowana w następnym 2019/2020 roku szkolnym.
Dla Projektu wypracowano Politykę bezpieczeństwa obejmującą: ochronę danych osobowych, w tym przetwarzanie danych w Centralnym systemie teleinformatycznym (Baza SL2014), zapewnieniu bezpieczeństwa tworzonej i archiwizowanej dokumentacji, zakupionym pomocom dydaktycznym oraz uczestnikom Projektu zarówno podczas zajęć, jak i w czasie wyjazdów edukacyjnych.
Projektowi towarzyszą działania informacyjno-promocyjne. Biuro Projektu znajduje się na parterze w budynku B Szkoły. Do 28.06.2019 r. ukazało się 15 artykułów na stronie Szkoły. Zostały też podjęte inne działania zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku, m. in. opublikowano plakat, odpowiednio oznakowano pracownie, w których odbywały się zajęcia
z uczestnikami, opatrzono naklejkami zakupione środki trwałe i wyposażenie zakupione za środki z Projektu.
W dniach 12-14 czerwca 2019 r. obyła się kontrola działań projektowych, którą przeprowadziło troje specjalistów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Instytucji Zarządzającej RPLD w Łodzi. Raport zostanie przedstawiony w ciągu 30 dni od zakończenia kontroli.
W podsumowaniu w pełni zasłużone podziękowania dla:
•    nauczycieli stanowiących personel Projektu, którzy przygotowali programy zajęć specjalistycznych/kursów, prowadzili  zajęcia z uczestnikami, opracowali specyfikację zaplanowanych zakupów; w oparciu o nie zakupiono pomoce dydaktyczne dla Szkoły, co przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia zarówno w czasie trwania Projektu, jak i po jego zakończeniu;
•    współpracującego zespołu zarządzającego Projektem za sumienne
i odpowiedzialne wykonywanie swoich obowiązków wynikających z pełnionej funkcji;
•    pracowników administracji i obsługi za pomoc w przygotowaniu i przesyłaniu dokumentacji oraz w czynnościach porządkowych po zakończonych zajęciach
z uczestnikami;
•    współpracujących ze Szkołą pracodawców przyjmujących uczestników na staż/praktykę zawodową;
•    uczestników, którzy chętnie korzystają z oferty zajęć specjalistycznych/kursów
i wyjazdów edukacyjnych, są otwarci na nowoczesne rozwiązania edukacyjne
i zmiany w technice i technologii właściwej dla zawodu;
•    Dyrektora Szkoły za służenie pomocą w sytuacjach tego wymagających.

Łowicz, 19.06.2019 r.                           

Koordynator Projektu  Elżbieta Wojtyna