REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ZAJĘCIA PROJEKTOWE

5.09.2019 19:15

Zapraszamy uczniów do wypełnienia formularza zgłoszenia uczestnika projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość". Do 16 września 2019 r. wypełniony i własnoręcznie podpisany dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły w budynku B.

Niniejsza rekrutacja dotyczy szkoleń/kursów/warsztatów, które będą realizowane w roku szkolnym 2019/2020. Informacje szczegółowe, także przygotowane do wypełnienia formularze zgłoszenia, są dostępne w sekretariacie w budynku B.

Uczniowie mogą zgłaszać się na zajęcia dodatkowe z zakresu następujących zadań:

- przygotowanie do matury z matematyki i studiów technicznych

- język obcy branżowy dla technika żywienia i usług gastronomicznych oraz dla technika logistyka

O wynikach rekrutacji decydują następujące kryteria:

- zgodność zajęć w programie projektu z kierunkiem kształcenia,

- frekwencja na zajęciach,

- pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych,

- specjalne potrzeby edukacyjne,

- pochodzenie z obszarów wiejskich.

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do poszczególnych zadań oraz listy rezerwowe zostaną opublikowane na stronie szkoły w terminie do 25 września 2019 r., a następnie na szkolnej tablicy ogłoszeń w budynku B.

Edyta Niedzielska