Uwaga zawodowcy!

9.12.2019 19:48

Dnia 5 grudnia 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”, który potrwa do 2 stycznia 2020 r. (do godziny 10:00).

Zainteresowanych uczniów zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”. 

Na podstawie §5 rozdziału 3 wyżej wymienionego dokumentu, o stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki (kryteria obowiązkowe):

1) w roku szkolnym 2019/2020 są uczniami szkół zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego;

2) nie pobierali w roku szkolnym 2018/2019 stypendium w ramach pierwszej edycji projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”;

3) są uczniami co najmniej II klasy;

4) uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2018/2019 oraz w przypadku kształcenia modułowego świadectwa ukończenia nauki w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zaświadczeniem zawierającym wykaz ocen z roku szkolnego 2018/2019;

5) nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.

Szczegóły dotyczące projektu znajdziecie na stronie: zawodowcy.lodzkie.pl.

Monika Danych

Pliki do pobrania: