Zrealizowano zajęcia z języka obcego - angielskiego branżowego dla informatyków

23.06.2020 19:37

W czasie trwania Projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość" dla uczniów z Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik informatyk zorganizowano m. in. zajęcia specjalistyczne z języka angielskiego w ramach zadania 6. umożliwiające uczestnikom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

W I edycji projektu w roku szkolnym 2018/2019 w zajęciach z języka angielskiego branżowego uczestniczyło 8 spełniających kryteria naboru uczniów z klasy 3 TIA, natomiast w II edycji również 8 osób z klas 2TIA, 2TIB i 3TIA, czyli razem 2 grupy uczestników. Łącznie odbyło się 120 godzin zajęć. Zajęcia obejmowały tematykę związaną z informatyką, np. typy komputerów, arkusze kalkulacyjne, tworzenie stron internetowych. Celem kursu było poszerzenie wiedzy uczestników, którzy w przyszłości będą pracować w branży informatycznej. Kurs miał za zadanie rozwijać 4 sprawności językowe przy jednoczesnym poznawaniu i ćwiczeniu słownictwa zawodowego. Dzięki uczestnictwu w kursie uczniowie potrafią posługiwać się zasobem środków językowych umożliwiających realizację zadań zawodowych, analizować i interpretować teksty dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.

Ewa Szwarocka - Szczepańska