Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023

18.03.2022 17:13

Tu znajdziesz System Naboru Elektronicznego dla Kandydatów: https://oswiata.pcss.pl

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

do publicznych szkół ponadpodstawowych określa się następujące terminy:

 Lp.

Działania Postępowanie rekrutacyjne
 1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany)

Wniosek wypełnić online na stronie https://nabor.pcss.pl/lowicz/szkolaponadpodstawowa/


od dnia

20 kwietnia 2022 r.

do dnia

17 maja 2022 r.

godz. 12:00

 2.

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

 

od dnia

20 kwietnia 2022 r.

do dnia

20 lipca 2022 r.

 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do dnia

31 maja 2022 r.

 4. Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym

 od dnia

4 lipca 2022 r.

do dnia

11 lipca 2022 r.

godz. 15:00

 5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

  od dnia

8 lipca 2022 r.

do dnia

12 lipca 2022 r.

godz. 12:00

 6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 do

15 lipca 2022 r.

 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 19 lipca 2022 r.

do godz. 12:00

8.  Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata/opiekun prawny informuje o tym dyrektora szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. W takim przypadku wymagane zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r.

od dnia

19 lipca 2022 r.

do dnia

22 lipca 2022 r.

godz. 12:00 

9.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2022 r.

do godz. 12:00 

10.   Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

25 lipca 2022 r.

do godz. 13:00  

11. Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do dnia 26 lipca 2022 r. ponadpodstawowych 

od dnia

26 lipca 2022 r.

12.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W przypadku gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła będzie

dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

od dnia

25 lipca 2022 r.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail: blich@zsp2lowicz.pl

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) będzie odbywać się za pomocą strony internetowej szkoły – www.zsp2lowicz.pl

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szkoły:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał,)
  • 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne,
  • karta zdrowia,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania do lekarza medycyny pracy wydaje sekretariat),
  • oświadczenie religia/etyka, WDŻ,
  • klauzula RODO.