ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022

22.02.2021 13:43

Tu znajdziesz System Naboru Elektronicznego dla Kandydatów: https://oswiata.pcss.pl

Harmonogram rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

do publicznych szkół ponadpodstawowych określa się następujące terminy:

 Lp.

Działania Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
 1.  Składanie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych; w naborze elektronicznym kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów z trzech szkół ponadpodstawowych, do których chciałby być przyjęty, układając je w formie listy preferencji, rozpoczynając od oddziału, do którego chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności (klasy z tej samej szkoły muszą być umieszczane obok siebie na liście).

17 maja 2021 r.

-

21 czerwca 2021 r.

godz. 15:00

3 sierpnia 2021 r.

-

5 sierpnia 2021 r.

 
 2.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o:

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- zaświadczenie OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęcia, oświadczenie religia/etyka, WDŻ, klauzulę RODO, kartę zdrowia ucznia,

 

25 czerwca 2021 r.

- 14 lipca 2021 r.

godz. 15:00

 3.  Możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji kandydata (wymaga odblokowania konta w szkole pierwszego wyboru i ponownego złożenia wniosku)

25 czerwca 2021 r.

- 14 lipca 2021 r.

godz. 15:00

 -
 4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o których mowa w punkcie 1 i 2 oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru

na bieżąco do dnia

 14 lipca 2021 r.

  5 sierpnia 2021 r.
 5.  Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

   16 sierpnia 2021 r.
 6.  Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

17 maja 2021 r.

-

26 lipca 2021 r.

 3 sierpnia 2021 r.

-

13 sierpnia 2021 r.

 7.  Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu **

23 lipca 2021 r.

do dnia

30 lipca 2021 r.

godz. 15:00

17 sierpnia 2021 r.

-

20 sierpnia 2021 r.

 
8.   Wywieszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14:00
23 sierpnia 2021 r. 

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15 w postepowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail: blich@zsp2lowicz.pl

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) będzie odbywać się za pomocą strony internetowej szkoły – www.zsp2lowicz.pl

 Kierunki na rok szkolny 2021/2022

Lp. Typ szkoły Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania /profil/ zawód Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1. Technikum nr 2 TIN

matematyka/

technik informatyk

 język angielski, język niemiecki język polski, matematyka, fizyka, język angielski
TPR  matematyka/

technik programista

 język angielski, język niemiecki język polski, matematyka, fizyka, język angielski
TL  język angielski/

technik logistyk

 język angielski, język niemiecki język polski, matematyka, geografia, język angielski
TMRiA  matematyka/

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 język angielski, język niemiecki język polski, matematyka, fizyka, język angielski
TŻIUG  język angielski/

technik żywienia i usług gastronomicznych

 język angielski, język niemiecki język polski, matematyka, biologa, język angielski
TTŻ  język angielski/

technik technologii żywności 

 język angielski, język niemiecki język polski, matematyka, chemia, język angielski
TAG  matematyka/

technik agrobiznesu

 język angielski, język niemiecki język polski, matematyka, biologia, język angielski
TISiM

matematyka/

technik inżynierii środowiska i melioracji

język angielski, język niemiecki

język polski, matematyka, fizyka, język angielski

2.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

 

BS I st.

 - /

mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

 język angielski język polski, matematyka, informatyka, język angielski