Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów zagranicznych i krajowych do wspólnej realizacji projektu operacyjnego Kapitał Ludzki.  Protokół z otwarcia ofert.

18.05.2012 16:49

Powiat Łowicki działając w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. 09.84.712 z późn. zm.), jako Wnioskodawca - podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektu ponadnarodowego, w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, ogłasza otwarty nabór partnerów zagranicznych i krajowych zainteresowanych wspólną realizacją projektu pn.:
„Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”.

Główne cele projektu (partnerstwa):
Zwiększenie jakości oferty edukacyjnej ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu, dostosowującej umiejętności i kwalifikacje absolwentów w zakresie gastronomii i rolnictwa do wymogów rynku pracy i potrzeb przedsiębiorców, poprzez modernizację, poszerzenie i wdrożenie programu nauczania, zmodyfikowanego w oparciu o adaptację rozwiązań praktycznych (w tym m.in. organizację praktyk dla uczniów ZSP nr 2 RCKUiP) i teoretycznych, stosowanych przez partnerów  zagranicznych.

Cele szczegółowe:
1.    Nabycie nowych praktycznych umiejętności  z zakresu gastronomii i rolnictwa przez uczniów ZSP nr 2 RCKUiP, dzięki praktykom w kraju partnera zagranicznego.
2.    Modyfikacja i praktyczne wdrożenie zmodyfikowanego programu nauczania w ZSP nr 2 RCKUiP w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa na podstawie doświadczeń partnera zagranicznego.
3.    Modyfikacja i praktyczne wdrożenie zmodyfikowanego programu nauczania w ZSP nr 2 RCKUiP w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych na podstawie doświadczeń partnera zagranicznego.

Projekt przewidziany jest do realizacji w terminie: 01.01.2013 r.- 31.08.2015 r.

W ramach projektu planowane są następujące działania:
1.    Wizyty studyjne dla nauczycieli oraz praktyki dla uczniów u partnera zagranicznego
2.    Modyfikacja programu nauczania ZSP nr 2 RCKUiP, poprzez adaptację rozwiązań (m.in.: programów nauczania, rozwiązań praktycznych) stosowanych przez partnera na warunki polskie (w ZSP nr 2 RCKUiP)
3.    Praktyczne wdrożenie zmodyfikowanych programów nauczania/rozwiązań praktycznych w ZSP nr 2 RCKUiP
4.    Przygotowanie, tłumaczenia i wydanie publikacji, opracowań raportów na temat projektu i jego rezultatów.
Wnioskodawca oczekuje współpracy z potencjalnym Partnerami we wszystkich ww. obszarach.

Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1.    zgodność profilu działalności potencjalnego Partnera z celami partnerstwa
2.    oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa
3.    doświadczenie w realizacji projektów i zadań o podobnym charakterze
4.    zaoferowany przez Partnera zakres współpracy przy przygotowaniu projektu z uwzględnieniem  propozycji, które mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu atrakcyjności i innowacyjności projektu.

Powyższe zagadnienia należy przedstawić  w ofercie, do której należy załączyć:

1.    Dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (partnera) i umocowanie osób go reprezentujących;
2.    Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za ostatni rok działalności.
3.    Lista zrealizowanych projektów o podobnym charakterze za ostatnie 3 lata.

Oferty w języku polskim w zaklejonych kopertach prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą  na adres: ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz (z dopiskiem: PROJEKT:  9.2/PN/12.) w terminie do dnia 11 czerwca 2012 roku (decyduje data dostarczenia dokumentu do jednostki lub data stempla pocztowego).

Wyniki naboru zostaną opublikowane w dniu 12 czerwca 2012 roku na stronie: www.zsp2lowicz.pl
Z wybranymi oferentami zostanie podpisany list intencyjny. W przypadku wybrania projektu do dofinansowania docelowo zostanie sporządzona umowa o partnerstwie określająca szczegółowo zakres współpracy. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
Powiat Łowicki zapewnia podmiotom, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera, możliwość wniesienia środka odwoławczego. Odwołanie powinno zostać wniesione w formie pisemnej, w terminie 7 od daty ogłoszenia wyników naboru, na adres: ZSP nr 2 RCKUiP, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz (z dopiskiem: Odwołanie: PROJEKT: 9.2/PN/12.). Decyduje data dostarczenia dokumentu do sekretariatu adresata. Do jego rozpatrzenia zostanie powołany 3 osobowy zespół - z wyłączeniem osób, które były zaangażowane w ocenę przesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnerów zgłoszeń. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania. W tym samym terminie na stronie: www.zsp2lowicz.pl, zostanie przekazana informacja o wyniku rozpatrzenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, podmiot  wnoszący odwołanie, zostanie zaproszony do uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu oraz zostanie
z nim podpisany list intencyjny.

Informacje: Mirosław Kret, tel 604 449 538, e-mail: blich@zsp2lowicz.pl

Mirosław Kret

Pliki do pobrania: