Zapytanie ofertowe dotyczące usług specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie pn.„Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu.

27.12.2012 20:26

logo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi specjalisty zamówień publicznych w projekcie pn. „Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”, zwanym dalej Projektem.

Zakres obowiązków w ramach zamówienia:

- przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia/zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

- przygotowanie propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia po zapoznaniu się

z szacowaniem wartości zamówienia,

- udział w pracach komisji przetargowych, jeżeli zostaną powołane,

- przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ,

z zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia,

- umieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

- przygotowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,

- sporządzenie protokołu postępowania,

- umieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych,

- przygotowanie zapytań ofertowych (o wartości poniżej 14 000,00 euro) na dostawy AGD oraz sprzętu biurowego zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia.

W ramach Projektu zamawiający wstępnie przewiduje następujące procedury ramach ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. dostawa maszyn rolniczych - postępowanie powyżej kwoty określonej

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2. kompleksowa usługa organizacji wyjazdów zagranicznych dla uczniów

i nauczycieli (transport, wyżywienie , zakwaterowanie, ubezpieczenie, program kulturalny, tłumaczenie) - postępowanie poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

3. usługi tłumaczenia - postępowanie poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Krzysztof Łukasik

Pliki do pobrania: