Zapytanie ofertowe dotyczące usług trenera doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. „ PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”

20.02.2013 10:53

logo

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług trenera doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. „PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu” zwanego dalej Projektem.
2. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do wyjazdu na praktyki zagraniczne do Niemiec.

3. Główne obowiązki Wykonawcy

- prowadzenie zajęć z uczniami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie,

- dobór programu zgodny z celem wskazanym w ust. 2 i prawidłowa jego realizacja,

- wykonywanie powierzonego zadania z należytą starannością, zgodnie z udzielonymi przez zamawiającego wskazaniami,

- przestrzeganie harmonogramu zajęć ustalonego z zamawiającym,

- współpraca z personelem zarządzającym oraz dydaktycznym Projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów projektu,

- współpraca z rodzicami i opiekunami młodzieży uczęszczającej na zajęcia prowadzone w ramach Projektu,

- zapewnienie opieki podczas prowadzonych zajęć.

- stosowanie się do zakresu zadań wyszczególnionych w umowie i regulaminów obowiązujących u zamawiającego,

- dokumentowanie realizowanych zajęć oraz frekwencji uczestników Projektu za zajęciach,

- zapewnienie zamawiającemu wglądu do dokumentów dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia,

- terminowe prowadzenie dokumentacji,

- gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć w ramach Projektu,

- umożliwienie dokonania kontroli przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu,

- uzyskanie zgody zamawiającego na powierzenie innej osobie wykonywania przedmiotu zamówienia w przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających Wykonawcy osobiste wykonywanie czynności w ramach zawartej umowy.

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania: