Pierwszy apel szkolny w roku szkolnym 2015/2016

18.09.2015 12:15

05.09.2015 r. w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu obył się pierwszy apel szkolny, na który przybyły wszystkie klasy wraz ze swoimi nauczycielami. Na wstępie głos zabrała pani dyrektor Maria Laska. Działając na podstawie prawa oświatowego wydała następujące zarządzenia:

  1. Na terenie ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu wprowadza się całkowity zakaz palenie wyrobów tytoniowych .
  2. Zakaz palenia dotyczy zarówno pracowników szkoły, uczniów jat też wszystkich osób trzecich przebywających na terenie ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu.
  3. Zakaz palenia tytoniu dotyczy także ogrodzonego terenu szkoły.
  4. Nieprzestrzeganie całkowitego zakazu palenia tytoniu grożą grzywny do 500 zł egzekwowane prawem.
  5. Naruszenie zakazu palenia tytoniu spowoduje wszczęcie postępowania w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
  6. Uczniowie ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu podczas zajęć dydaktycznych oraz przerw międzylekcyjnych mają bezwzględny zakaz  samowolnego opuszczania terenu szkoły.
  7. szkoła jako instytucja oraz nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za uczniów samowolnie opuszczających teren szkoły podczas zajęć dydaktycznych i przerw międzylekcyjnych.
  8. Uczniowie, którzy nie będą się stosować do powyższego zarządzenia, mogą być ukarani zgodnie z przepisami Statutu Szkoły.

 

Piotr Sumiński