Branżowa szkoła I stopnia: magazynier - logistyk

Nauka w szkole trwa trzy lata - absolwent uzyskuje tytuł pracownika wykwalifikowanego o specjalności: magazynier - logistyk

Do  zadañ  magazyniera-logistyka należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego  i  wydawanego,
r o z m i e s z c z a n i e   t o w a r ó w  w magazynie,  dokonywanie  na bieżąco  jego  inwentaryzacji.
Nauczysz się korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do ich automatycznej
identyfikacji.