technik logistyk

Nauka trwa cztery lata – absolwent uzyskuje tytuł technika logistyka.

Uczniowie w czasie trwania nauki dzięki odpowiedniemu programowi nauczania i wykwalifikowanej kadrze zdobywają wszechstronną wiedzę z przedmiotów:

  • ogólnych: język polski, język angielski i niemiecki, chemia, fizyka, biologia, matematyka, geografia, historia, przedsiębiorczość,
  • specjalistycznych: podstaw logistyki, gospodarki zapasami, ekonomiki logistyki, transportu i spedycji, planowania logistycznego, gospodarki elektronicznej,

W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w zakładach związanych z technologią logistyczną np.:

w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją przewozów samochodowych, kolejowych i innych prowadzących obsługę klienta, zajmujących się planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych.

W wyniku kształcenia uczeń uzyskuje ogólną wiedzę z zakresu obsługi klienta, przepływu informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji, procesy zaopatrzeniowe, czynności transportowe i składowe.

Nauka może być kontynuowana na kierunkach technicznych studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych.

Absolwenci mogą podjąć pracę we wszystkich gałęziach gospodarki na stanowiskach związanych z logistyką jako specjaliści:.

  • planowania kosztów logistyki,
  • sporządzania rozkładów i wytaczania tras komunikacyjnych,
  • organizacji transportu miejskiego,
  • tworzeniem systemu mobilnej komunikacji teleinformatycznej.

Absolwenci są przygotowani do uruchomienia, zorganizowania i prowadzenia działalności własnej firmy usługowej.

Przy rekrutacji do klasy pierwszej będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

  • Język polski
  • Geografia
  • Język angielski (niemiecki)
  • Technika