Łowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Blichowskiej - Blich

STATUT

ŁOWICKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI I PRZYJACIÓL SZKOŁY BLICHOWSKIEJ "BLICH"

Łowicz 2004 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Łowickie Stowarzyszenie Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Blichowskiej - Blich".
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy w wersji skróconej, która brzmi "Stowarzyszenie Blich". W dalszej części niniejszego statutu "Łowickie Stowarzyszenie Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Blichowskiej" zwane jest Stowarzyszeniem.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą Stowarzyszenia jest Łowicz. Dla właściwych realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
 2. Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawy z 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego Statutu, i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy wszystkich członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, którzy nie mogą być członkami władz Stowarzyszenia.
 2. Działalność Stowarzyszenia i wszystkich jego władz jest jawna.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§5

 1. Stowarzyszenie może współdziałać z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi.
 2. Stowarzyszenie dla swych celów statutowych może uczestniczyć:
  1. w programach pomocowych kierowanych poprzez agendy Rzeczpospolitej Polskiej lub bezpośrednio z Unii Europejskiej,
  2. w programach finansowanych przez ministerstwa agencje rządowe i pozarządowe,
  3. w różnego rodzaju szkoleniach organizowanych na terenie UE.

§6

 1. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Za zasługi dla Stowarzyszenia mogą być przyznawane tytuły, odznaki honorowe oraz inne wyróżnienia Stowarzyszenia "Blich" zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji przez Stowarzyszenie

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. skupianie i wykorzystywanie możliwości twórczych nauczycieli i przyjaciół ZSP nr 2 RCKU- Szkoły Blichowskiej,
 2. wspieranie i promowanie innowatorskich postaw i dorobku członków Stowarzyszenia,
 3. upowszechnianie idei nowatorstwa pedagogicznego oraz pobudzanie do wdrażania i stosowania nowatorskich rozwiązań pedagogicznych,
 4. wspomaganie doskonalenia organizacji procesów kształcenia wynikających z założeń i treści reformy systemu edukacji z uwzględnieniem nowych rozwiązań dla potrzeb edukacji zawodowej i rolniczej,
 5. podejmowanie wszechstronnych działań mających na celu umocnienie pozycji nauczyciela w hierarchii zawodowej w społeczeństwie,
 6. tworzenie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń oraz społecznego wsparcia dla wszelkich inicjatyw służących podnoszeniu jakości kształcenia w ZSP nr 2 RCKU - Szkoły Blichowskiej,
 7. rozwijanie edukacji, oświaty, kultury ludowej i tradycji,
 8. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 9. doskonalenie kwalifikacji zawodowych, podnoszenia kultury technicznej oraz troska o etykę zawodową zarówno członków Stowarzyszenia jak i środowiska oświatowego Szkoły Blichowskiej,
 10. rozwijanie działalności kulturalnej Zespołu Pieśni i Tańca "Blichowiacy",
 11. kultywowanie i rozwój folkloru łowickiego,
 12. wspomaganie obrony interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przestrzegania ich praw wynikających z zasad etyki,
 13. integrowanie środowiska oświatowego i kulturalnego Ziemi Łowickiej.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia a organami administracji, organizacjami społecznymi, pożytku publicznego i wolontariatu, zakładami pracy oraz innymi środowiskami i organizacjami o zbliżonych celach,
 2. wypowiadanie się na temat realizacji procesów edukacyjnych i sytuacji szkoły, nagłaśnianie trudnych problemów za pomocą dostępnych i uznanych środków przekazu,
 3. oddziaływanie na zakres i treść programów edukacyjnych,
 4. organizowanie kursów, konferencji, kongresów, wystaw, wycieczek i konkursów,
 5. organizowanie i udzielanie pomocy koleżeńskiej w trudnych sytuacjach zawodowych i prywatnych członków Stowarzyszenia,
 6. interweniowanie w przypadkach naruszenia interesów zawodowych i materialnych członków Stowarzyszenia,
 7. popularyzowanie prac i osiągnięć członków Stowarzyszenia,
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej,
 9. inspirowanie i organizowanie społecznego ruchu na rzecz edukacji rolniczej, regionalnej i kultury ludowej,
 10. ubieganie się o środki z możliwych programów unijnych, agencji rządowych i pozarządowych,
 11. prowadzenie działalności kulturalnej i folklorystycznej Ziemi Łowickiej,
 12. wspieranie działalności Szkoły Blichowskiej i Zespołu Pieśni i Tańca "Blichowiacy".

§9

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem uzyskanych dochodów na realizację zadań Stowarzyszenia określonych w statucie.
 2. Działalność Stowarzyszenia nie może uchybiać ogólnie obowiązującym przepisom prawnym.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy, kto posiada status nauczyciela ZSP nr 2 RCKU lub jest przyjacielem Szkoły Blichowskiej.
 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia składa pisemną deklarację członkowską w Zarządzie Stowarzyszenia.
 3. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały przy quorum 4 osób, gdy zarząd jest pięcioosobowy, lub 5 osób, gdy zarząd jest 6-7 osobowy.

§12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspomaga i realizuje cele Stowarzyszenia .
 2. Osoba fizyczna lub prawna składa Zarządowi pisemną deklarację członkostwa wspierającego, Zarząd podejmuje decyzje o przyjęciu członka wspierającego.
 3. Członkowie wspierający ustalają z Zarządem rodzaj i zakres wspierania Stowarzyszenia w formie umowy pisemnej.

§13

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, edukacji lub folkloru łowickiego.
 2. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek członka.

§14

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. uczestniczyć w działalności programowej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia,
  2. oceniać Stowarzyszenie, jego struktury i poszczególne osoby prowadzące działalność na rzecz Stowarzyszenia,
  3. zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  4. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  5. korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swej działalności,
  6. korzystać z poradnictwa i innych możliwości, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji.
 2. Członkowie wspierający lub ich przedstawiciele mają uprawnienia określone w § 14, pkt. a, b, c, e, f.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa i nie opłaca składki członkowskiej.

§15

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
  1. aktywnego udziału w realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia,
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. przestrzegania norm współżycia społecznego,
  4. wniesienia wpisowego i regularnego opłacania składek członkowskich,
  5. realizowania zobowiązań przyjętych wobec Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający są zobowiązani do przestrzegania umów zawartych z Zarządem Stowarzyszenia.

§16

Członkostwo wygasa na skutek śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.

§17

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
  1. nie opłacenia składki przez 12 miesięcy po upływie roku, za który składka powinna być uregulowana,
  2. rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi,
  3. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadkach nie wywiązywania się z zobowiązań wymienionych w § 15 pkt. 1,
  4. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia za działalność sprzeczną ze statutem.
 2. Członkostwo wspierające ustaje w drodze uchwały Zarządu na skutek:
  1. rezygnacji z członkostwa,
  2. utraty osobowości prawnej,
  3. długotrwałej bezczynności we wspieraniu Stowarzyszenia.

§18

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia przysługuje członkowi prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od daty powiadomienia zainteresowanej strony. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Komisję Rewizyjną prawa skreślonego członka są zawieszone.

Rozdział IV

Struktura i władze stowarzyszenia

§19

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od postanowień Walnego Zgromadzenia.
 3. W walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem decydującym - członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia,
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający lub ich przedstawiciele oraz zaproszeni goście.
 4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia podczas kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w pierwszej kolejności spośród nie wybranych kandydatów, jeśli jest to niemożliwe, to przez wybory uzupełniające.

§20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. Może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 2. W skład Walnego Zgromadzenia Członków wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmiany,
  2. ustalanie programu działania i zasad realizacji zadań Stowarzyszenia,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielanie absolutorium ustępującym władzom,
  4. uchwalanie liczebności Zarządu nowej kadencji,
  5. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie współpracy z innymi organizacjami,
  7. ustanawianie godła, sztandaru oraz odznaczeń Stowarzyszenia,
  8. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
  9. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  10. uchwalanie wysokości składek wpisowych i członkowskich.
 4. Termin, porządek obrad i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz sposób jego przygotowania określa Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub umotywowany wniosek co najmniej 1 liczby członków Stowarzyszenia.
 6. W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć w pierwszym terminie co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów członków.

§21

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia między Walnymi Zgromadzeniami Członków. Zarząd składa się z 5-7 członków wybranych na 3-letnią kadencję, skład liczbowy na daną kadencję określa Walne Zgromadzenie. W skład Zarządu wchodzi prezes, wiceprezesi, sekretarz stanowiący Prezydium Zarządu. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności 4 członków (zarząd pięcioosobowy) lub 5 członków (zarząd 6- lub 7-osobowy). Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. formułowanie planów i konkretnych zadań dla Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
 4. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 5. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie regulaminów,
 7. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 8. uchwalanie rocznych planów wpływów i wydatków,
 9. prowadzenie i analizowanie działalności gospodarczej,
 10. prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,
 11. kierowanie pracami biurowymi.

Dokumenty Stowarzyszenia, poza dotyczącymi spraw majątkowych, ma prawo podpisywać każdy członek Prezydium. Posiedzenie Zarządu odbywa się na wniosek Prezesa Stowarzyszenia.

§22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego określa tryb jego działania.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zapraszany na posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżąca pracy Stowarzyszenia
  2. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej
  3. występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi
  4. składanie wniosków do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  5. składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia oraz sprawozdań ze swej działalności
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach lub być pracownikami Stowarzyszenia.
 7. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§23

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, nieruchomości i ruchomości.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, grantów, programów unijnych, rządowych i pozarządowych, dotacji celowych oraz z ofiarności publicznej.
 3. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza na realizację celów statutowych.
 4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza jego Zarząd.
 5. Do zaciągania zobowiązań majątkowych są upoważnieni:
  1. Prezes i Skarbnik
   lub
  2. Upoważniony przez Prezesa Członek Zarządu i Skarbnik.
 6. Za zobowiązania finansowe podejmowane przez Zarząd, Stowarzyszenie odpowiada całym swym majątkiem.
 7. Dokumenty dotyczące spraw majątkowych popisuje:
  1. Prezes i Skarbnik
   lub
  2. Upoważniony przez Prezesa Członek Zarządu i Skarbnik.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§24

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Zasady dokonywania zmian Statutu

§25

Dokonywanie zmian w Statucie pozostaje w kompetencji Walnego Zgromadzenia (§ 20, pkt. 3a). Zmiany do Statutu wprowadza się w trybie uchwały, wymagana jest kwalifikowana większość 50% plus 1 głos przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w terminie I i bez względu na liczebność w II terminie.